ဒီေန႔က
ကမာၻ႔ပြဲေတာ္ေန႔ျဖစ္သလို ဒညင္းကုန္း ေဂါက္ကြင္း ေဖာကန္ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ (၃၂)ႏွစ္ေျမာက္ အသင္းေတာ္ ေမြးေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ေမြးေန႔ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔အတူ ကမာၻ႔ပြဲေတာ္ကို က်င္းပ ခ်ီးမြမ္းၾကခဲ့ၾကပါသည္။

ပ္ေဝးေရာက္အသင္းသူအသင္းသားမ်ားကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္သတိရလ်ွက္
အသင္းေတာ္မိသားစုမ်ား