အလံံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ Coral Singing ေဂါက္ကြင္းအသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ား သြားေရာက္သီဆိုစဥ္

(5.12.15)