၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္၏ ေမြးေန႔ေတာ္ ရက္ျမတ္ကို ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ…။