ဒီဇင္ဘာအတြက္ လူငယ္မ်ား Carol သီခ်င္း ေလ့က်င့္ေနၾကၿပီ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္၏ ေမြးေန႔ေတာ္ ရက္ျမတ္ကို ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ…။...

(၃၂)ႏွစ္ေျမာက္ အသင္းေတာ္ေမြးေန႔

ဒီေန႔က ကမာၻ႔ပြဲေတာ္ေန႔ျဖစ္သလို ဒညင္းကုန္း ေဂါက္ကြင္း ေဖာကန္ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ႀကီးရဲ႕ (၃၂)ႏွစ္ေျမာက္ အသင္းေတာ္ ေမြးေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ေမြးေန႔ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔အတူ ကမာၻ႔ပြဲေတာ္ကို က်င္းပ ခ်ီးမြမ္းၾကခဲ့ၾကပါသည္။...