ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဘခ်စ္၏ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာေန႔ (၁၈ – ၁၀ – ၂၀၁၅)

အသင္းေတာ္ကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ႔တဲ႔ ဖခင္ဆရာေတာ္ႀကီးဦးဘခ်စ္ဘုဏ္းေတာ္ ဝင္စားခဲ႔တာႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ရွိခဲ႔ၿပီဆရာေတာ္ ႀကီးရဲ႕မိသားစုအသင္းသူအသင္းသားတပည့္ သားေျမးမ်ားသတိရလြမ္းဆြတ္လ်ွက္ ဒီေန႔ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာဓမၼဝတ္ကိုျပဳၾကသည္။ အေဝးေရာက္ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားအတူတကြ...