အသင္းေတာ္ ေကာင္စီအဖြဲ႔ (EC)

 • ဆရာေတာ္ ဦး၀င္းျမင့္ (နာယက)
 • ဦးစိုးၿငိမ္း (ဥကၠဌ)
 • ဦးေမာင္ၾကည္ (ဒု-ဥကၠဌ)
 • ဦးဆန္းေထြး (အတြင္းေရးမွဴး (၁))
 • ဦးေအာင္ညြန္႔ခင္ (အတြင္းေရမွဴး (၂))
 • ဆရာမေနာ္ခူေစး (ဘ႑ာေရးမွဴး)
 • ဦးလွပို (စာရင္းစစ္)
 • ဆရာမႀကီး ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔ (အဖြဲ႔၀င္)
 • ဆရာမႀကီး ဂလိုရီယာ (အဖြဲ႔၀င္)
 • ေဒၚနန္းလွၾကည္ (အဖြဲ႔၀င္)
 • ေနာ္ဒီးမူး (အဖြဲ႔၀င္)
 • ေနာ္ဖိလစ္ (အဖြဲ႔၀င္)
 • မေမေမဦး (အဖြဲ႔၀င္)
 • ျမတ္ျမတ္ေထြး (အဖြဲ႔၀င္)
 • ေမႏွင္းၾကည္ (အဖြဲ႔၀င္)
 • ၿပံဳးၿပံဳးၾကည္ (အဖြဲ႔၀င္)
 • ကိုေက်ာ္သိန္း (အဖြဲ႔၀င္)
 • ကိုေက်ာ္၀င္း (အဖြဲ႔၀င္)