အသင္းေတာ္သမိုင္း

ကနဦး – အသင္းေတာ္အမႈေဆာင္ သင္းအုပ္ႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဘခ်စ္ႏွင့္ ဆရာမႀကီး ေနာ္ ရွဲလာတို႔မွ ၁၉၇၈ ခုနစ္မွစ၍ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္စု (၁၀) စုႏွင့္ ဒညင္းကုန္းအစာစက္၊ မီးရထားအိမ္ယာလိုင္းခန္းတြင္ ေျမစိုက္ဓနိမိုး သုေမာဇရပ္တေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အစျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၃ခုနစ္တြင္ ရန္ကုန္ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား အဦးသာသနာနယ္အဖြဲ႔၀င္ အသင္းေတာ္တပါးအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး အသင္းေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္ ၀ါဦး (၇)လမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုနစ္တြင္ ဗိမၼာန္ေတာ္သစ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၈.၄.၂၀၁၃ ေန႔တြင္ အႏုေမာဒနာျပဳဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ သာသနာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

  • ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ (M.C.C.)
  • ျမန္ာမႏုိင္ငံ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းခ်ဳပ္ (M.B.C.)
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရင္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (K.B.C.)
  • ရန္ကုန္ ကရင္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ား မိတ္သဟာရအဖြဲ႔
  • အင္းစိန္ သမိုင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား မိတ္သဟာရအဖြဲ႔

လက္ရွိ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား

  • ဆရာေတာ္ ဦး၀င္းျမင့္ – သင္းအုပ္ (အခ်ိန္ျပည့္ အမႈေဆာင္)
  • ဆရာမႀကီး ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔ (အခ်ိန္ပိုင္း အမႈေဆာင္)
  • ဆရာ သိုးသူရန္ေက်ာ္ (အခ်ိန္ပိုင္း အမႈေဆာင္)
  • ဆရာမေစးေပြေဖါ (အခ်ိန္ပိုင္း အမႈေဆာင္)