ဓမၼပညာဌာန

ဆရာမႀကီး ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔ – (တာ၀န္ခံ)

ဆရာမ လွလွၾကည္၊ ေနာ္ၿပံဳးၿပံဳး – (အႀကံေပး)

ဆရာမ ေစးေပြေဖါ – (သင္ၾကားေရး)

ဆရာ သိုးသူရိန္ေက်ာ္ – (သင္ၾကားေရး)

ေနာ္တာမလာေစး – (သင္ၾကားေရး)