အမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္း

  • ဥကၠဌ – ေနာ္ဖိလစ္
  • ဒု-ဥကၠဌ မေမေမဦး
  • အတြင္းေရးမွဴး – ေရးလိုေဖါ၊ ေနာ္ျမတ္ျမတ္ေထြး၊ ေနာ္ခူေစး
  • ဘ႑ထိန္း – မခိုင္ခင္ထြန္း
  • စာရင္းစစ္ – ေနာ္ဒီးမူ